STA4CAD İLE MEVCUT BETONARME YAPI SİSTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRME TASARIMI

Sta4CAD programı, deprem etkisi altında mevcut betonarme yapı sistemlerinin değerlendirilmesi (performans analizi) ve güçlendirme tasarımını yürürlükteki şartnamelere uygun olarak yapan paket bir programdır.

Sta4CAD V14 ile TBDY2018 e uygun olarak doğrusal analiz (lineer analiz) veya doğrusal olmayan analiz (tek modlu itme yöntemleri, çok modlu itme yöntemleri ve zaman tanım alanında doğrusal olmayan hesap yöntemi) metodlarıyla mevcut binaların kesit hasar seviyeleri ve performans düzeyleri incelenebilmektedir. Sta4CAD V14, yapı performans analizi modülü içerisine entegre edilmiş deprem ivme kayıtları sayesinde zaman tanım alanında doğrusal olmayan hesap yönteminde büyük kolaylık sağlamaktadır.

Ayrıca Sta4CAD V14 ile yetersiz kolon elemanlarında manto uygulaması, yetersiz kiriş elemanlarında panel elemanlarla yardımı ile güçlendirme işlemi yapılabilmektedir. Yapılan güçlendirme işlemi sonucunda güçlendirilmiş yapı elemanlarının kesit hasar seviyelerine ve yapının performans düzeyine bakılabilmektedir.

Güçlendirme modülleri ile eş zamanlı olarak entegre çalışan çizim modülü yardımı ile güçlendirme detay çizimleri rahatlıkla elde edilebilmekte ve yapı performans hesap raporu da hazırlanabilmektedir.

‘’Sta4CAD V14 İle Mevcut Betonarme Yapı Sistemlerinin Değerlendirilmesi ve Güçlendirme Tasarımı’’ eğitimimiz aşağıdaki içeriklerden oluşmaktadır. Eğitim sırasında mevcut yerinde yapılmış betonarme bir yapının kesit hasar seviyeleri ve performans düzeyi incelecektir. Ayrıca yapı ile ilgili güçlendirme metodları belirlenip, yapı güçlendirme projesi hazırlanacaktır. Eğitim süremiz 30 saattir.

1. Sta4CAD V14 e Genel Bakış

 1. - Sta4CAD V14 de yapı performans hesabı ve güçlendirme modülü hakkında bilgi
 2. - Sta4CAD V14 yapı performans analizi ve güçlendirme sekmelerinin tanıtımı
 3. - ‘’TBDY2018, Bölüm 15’’ in incelenmesi

2. Yapı Bilgi Girişi

 1. - Yapı röleve mimari projesinin incelenmesi
 2. - Yapının Sta4CAD datasının incelenmesi
 3. - Yapı karot numune sonuçlarının incelenmesi
 4. - Karot numunelerinin ‘’Excel’’ formatında kontrol formlarının oluşturulması
 5. - Ortalama beton dayanımı hesabının yapılması
 6. - Kolon ve kiriş donatı sıyırma sonuçlarının incelenmesi
 7. - Kolon ve kiriş donatı röntgen sonuçlarının incelenmesi
 8. - Kolon ve kirişlerde donatı gerçekleşme katsayılarının hesabı ve tablolarının oluşturulması
 9. - Kolon donatı korozyon oranlarının hesabı ve tablolarının oluşturulması
 10. - Kiriş donatı korozyon oranlarının hesabı ve tablolarının oluşturulması

3. Analiz Ayarları

 1. - Ortalama beton dayanımlarının tanımlanması
 2. - Sta4CAD proje datasının TBDY2018 e göre yapı performans opsiyonlarının belirlenmesi
 3. - Deprem yönetmeliği seçimi
 4. - Deprem analiz opsiyonlarının seçimi
 5. - Mevcut yapıya uygun performans analiz yöntemlerinin irdelenmesi ve seçimi
 6. - Data kontrolü
 7. - Yapı performans analizi

4. Yapı Analiz Sonuçları

 1. - Yapı eleman donatılarının ilgili elemanlara tanımlanması ve düzenlenmesi
 2. - Donatı raporunun oluşturulması ve kontrolü
 3. - Güçlü kolon kontrolü
 4. - Göreli kat ötelemesi tahkiki
 5. - Kuşatılmış kolon kontrolü
 6. - Burkulma ve burulma tahkikleri
 7. - Genel deprem raporunun incelenmesi
 8. - Kirişlerin plastik mafsal şekil değiştirme kapasitelerinin kontrolü
 9. - Kolonların plastik mafsal şekil değiştirme kapasitelerinin kontrolü
 10. - Kiriş hasar yüzdelerinin belirlenmesi
 11. - Kolon hasar yüzdelerinin belirlenmesi
 12. - Bina performans düzeyinin belirlenmesi
 13. - Yapı yetersiz elemanlarının irdelenmesi
 14. - Yapı güçlendirme proje datasının hazırlanması
 15. - Yapı güçlendirme proje opsiyonlarının düzenlenmesi ve yapı analizi
 16. - Mevcut yapı ile güçlendirilmiş yapı hasar ve performans seviyelerinin karşılaştırılması
 17. - Mevcut yapının güçlendirilerek ‘’TBDY2018’’ e göre istenilen performans seviyesine ulaştırılması
 18. - Yapı temel performans seviyesinin irdelenmesi

5. Çizimlerin ve Hesap Raporlarının Oluşturulması

 1. - Temel güçlendirme planı çiziminin alınması
 2. - Kolon güçlendirme detay çizimlerinin alınması
 3. - Kiriş güçlendirme detay çizimlerinin alınması
 4. - Çizimlerin AutoCAD ortamına aktarılması
 5. - Çizimlerde kontrollerin, düzenlemelerin ve paftalama işlemlerinin yapılması
 6. - Güçlendirme hesap raporlarının hazırlanması